Rusza budowa wodociągu w Książe Skroniowie

2018-04-26
Gmina wznawia budowę wodociągów na terenach wiejskich

Ruszyła realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Książe Skroniów i Mnichów, Gmina Jędrzejów”.

Inwestycja będzie realizowana w  rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, jako zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy.w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 z udziałem środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” „Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Książe Skroniów i Mnichów, Gmina Jędrzejów ”.

Przewidziane jest Dofinansowanie obu inwestycji w kwocie 1 999 999 zł. Zakładana całkowity koszt operacji 3 967 125,15 zł .

 

Rozpoczęty dzisiaj etap I – obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Książe Skroniów wraz z pompownią.

Inwestycja będzie obejmować  m.in. budowę :

a) sieci wodociągowej Ø 160 , Ø110  , Ø 90 o  łącznej długości ok.3,9 km , 

b) przyłączy wodociągowych Ø 40 i  Ø 60  o długości ok.0,27 km,

c) wykonanie hydrantów p.poż. DN 80 szt. 26,

d) wykonanie pompowni sieciowej wody w studni żelbetowej .

Sieć wodociągowa i odcinki przyłączy wodociągowych zlokalizowane będą w obrębie pasa drogowego dróg gminnych. Roboty na  sieci będą prowadzone  zarówno  metodą wykopową na długości ok. 2,5 km jak i  bezwykopowo. Zakłada się wykonywana metodą bezwykopową  części przyłączy wodociągowych o łącznej długości ok.0,23 km. Przejścia pod drogami w rurach stalowych osłonowych.

 

Wykonawcą robót jest firma EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp.j. z Nowego Korczyna

Zakładany termin odbioru 22.06.2018r.

Nadzór Inwestorski  będzie sprawować: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne  WUDIMEKS Sp. z o.o. al. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa

                                      

W II etapie przewidziana jest budowa sieci wodociągowej na obszarze sołectwa  Mnichów w zakresie średnic 160mm  o długości około 8945 m i średnicy 110 mm o długości około 1947 m, tzw. „sięgaczy” do granicy nieruchomości ok. 245 szt. oraz budowy ujęcia wody o wydajności Qe = 50 m³/h. Ujęcie wody stanowi  studnia głębinowa i stacja wodociągowa (zbiornik wyrównawczy nadziemny, zestaw pompowy II ⁰ w budynku kontenerowym) . Na sieci przewidziano wykonanie około 82 hydrantów o średnicy 80 mm. Ponadto należy wykonać sieć energetyczną wraz ze złączem i opomiarowaniem  o długości ok. 80m o zaopatrzeniu mocy poniżej 10 kW dla potrzeb zasilania stacji wodociągowej w energię elektryczną.

 

 

wstecz