Zmiana poziomu dofinansowania

2017-09-21
Dotyczy projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów”

Szanowni Państwo!
 

Dziękujemy mieszkańcom miasta i gminy Jędrzejów za duże zainteresowanie udziałem w przygotowywanym przez Gminę Jędrzejów do dofinansowania projekcie pn. „Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Pragniemy poinformować, że Firma EkoEnergia Polska Spółka z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,  zakończyła weryfikację ankiet złożonych przez mieszkańców w ramach w/w projektu oraz przygotowała informację dotyczącą całkowitych kosztów realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Z danych otrzymanych od firmy weryfikującej złożone ankiety wynika, że ostatecznie do projektu zakwalifikowało się 499 potencjalnych odbiorców, którzy zadeklarowali chęć montażu instalacji: fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła. Nadmieniamy, iż gruntowe pompy ciepła nie uzyskały wystarczającej liczby odbiorców i z tego względu nie został osiągnięty obligatoryjny wskaźnik mocy, tj.  0,5-2 MWth, pozwalający wnioskować o dofinansowanie zakupu i montażu dla tego typu urządzeń.
Informujemy, że szacunkowe koszty całkowite przedmiotowego projektu przedstawione przez firmę EkoEnergia wynoszą ok. 10 mln zł,  z czego maksymalna wartość dofinansowania przewidziana w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego konkursie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dla w/w projektu, stanowi tylko 3 mln zł.

 

W związku z powyższym poziom dofinansowania wyniesie około 34 % kosztów kwalifikowalnych, a wkład własny odbiorcy (mieszkańca) wyniesie około 66 % kosztów kwalifikowalnych brutto.

 

Szczegółowe szacunkowe koszty deklarowanych przez odbiorców urządzeń OZE otrzymają Państwo w najbliższym czasie od firmy prowadzącej weryfikację techniczną złożonych ankiet.   

 

Pragniemy również przypomnieć, iż zgodnie z informacjami podanymi na etapie składania ankiet:

  1. realizacja operacji może pociągać za sobą dodatkowe koszty niekwalifikowane związane z niestandardowymi warunkami (np. nietypowe wpięcia do istniejącej instalacji co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji), które w całości będzie ponosił odbiorca projektu!
  2. w przypadku uzyskania dofinansowania, na realizację projektu przez Gminę Jędrzejów, każdy z mieszkańców biorący udział w projekcie niezwłocznie podpisze stosowną umowę dotyczącą między innymi wysokości i terminu wpłaty wymaganego od właściciela nieruchomości wkładu własnego oraz przedłoży dokumenty potwierdzające posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
wstecz