Sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie

2018-01-22
W dniu 26 stycznia 2018 roku o godz. 9.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

 

Porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 21 grudnia 2017 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 5. Informacja o realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie 21 grudnia 2017 roku.
 6. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018 – 2028.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2018 rok:
  • odczytanie  projektu uchwały budżetowej,
  • zapoznanie z wnioskami z poszczególnych komisji,
  • odczytanie opinii o tych wnioskach Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego,
  • odczytanie opinii RIO w Kielcach o projekcie budżetu,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki „Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jędrzejów oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jędrzejowie na 2018 rok.
 12. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu publicznego nieruchomości komunalnej.
 13. Informacja z realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jędrzejów na lata 2014-2032” za 2017r.
 14. Informacja o zawarciu umowy najmu ze względu na wyjątkowo trudną sytuację.
 15. Zapytania i interpelacje radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.
wstecz