APEL

2019-03-28
Zachowanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Jędrzejów.

Mając na uwadze poprawę estetyki naszego otoczenia po sezonie zimowym, w trosce o zachowanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Jędrzejów, zwracam się do wszystkich właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości, administratorów budynków, o zintensyfikowanie prac porządkowych na administrowanych terenach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu, wykorzystując sprzyjającą, wiosenną pogodę.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622), ustawowym obowiązkiem władz gminnych, a także każdego właściciela oraz zarządcy nieruchomości jest utrzymanie czystości i porządku. Ponadto obowiązujące przepisy prawa miejscowego tj. Uchwała Nr XXVII/260/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jędrzejów, nakładają obowiązek utrzymania czystości, poprzez:

 

  • usuwanie opadłych liści, złamanych gałęzi, koszenie trawników, usuwanie chwastów, zeschłej i skoszonej trawy oraz usuwanie innych nieczystości z terenu nieruchomości,
  • uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przyległych bezpośrednio do nieruchomości,
  • dokonywanie wymiany piasku w piaskownicach,
  • przestrzeganie terminów deratyzacji w obrębie nieruchomości oraz przeprowadzanie jej w razie konieczności, wynikającej z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych,
  • wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników, służących do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także usuwanie na bieżąco odpadów wielkogabarytowych,
  • niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji budynków,
  • należyte opiekowanie się zwierzętami domowymi, nieporzucanie ich, a także do zachowania środków ostrożności przy ich trzymaniu, co zapewni ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi,
  • usuwanie, z miejsc służących do wspólnego użytku, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe.

 

Wzorem lat ubiegłych, służby komunalne rozpoczęły już przygotowania do wiosennych porządków, a funkcjonariusze Straży Miejskiej będą kontrolować na terenie miasta i gminy poszczególne nieruchomości, egzekwując od właścicieli ciążące na nich obowiązki.

 

Apeluję do wszystkich mieszkańców o niezaśmiecanie miasta, tylko wspólna stała troska o jego estetykę może przynieść właściwe efekty, a nasze wspólne pieniądze znajdą lepsze przeznaczenie np. na oczekiwane remonty i inwestycje.

                                                                          

 

                                                                           Burmistrz Miasta Jędrzejowa

 

                                                                            Marcin Piszczek

 

wstecz