XV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 8 października 2019r.

2019-10-07
Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309,1571, 1696) Burmistrz Miasta Jędrzejowa wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 r. i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029.

Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem subwencji oświatowej i środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej -  jedrzejow.eobip.pl i na stronie internetowej gminy www.umjedrzejow.pl

 

Podstawa prawna: 

  • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696),
  • ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1764),
  • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650),
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
wstecz